Tagarchief: drones

René Koerhuis

09/02/2015

René Koerhuis

Drones of eigenlijk UAV’s, zijn ‘hot en happening’. Aangewakkerd door de mooie filmpjes op Youtube neemt de belangstelling alleen maar verder toe. Eind 2014 waren er in Nederland al 70.000. Incidenten zijn echter aanleiding voor verscherping van regels. Zo mag je met je UAV voor recreatief ofwel hobbymatig gebruik niet boven bebouwing, wegen, spoorwegen, waterwegen, havens of binnen 3 km van civiele- en militaire luchthavens vliegen. De hoogte is maximaal 300 meter en de vliegafstand maximaal 500 meter.

Deze en andere regels staan in de Regeling Modelvliegen die hiervoor geldt. Voor beroepsmatig gebruik gelden meer en vooral ook strengere regels. Overtredingen worden streng beboet, tot € 7.800 per incident. UAV’s bieden echter ook in de landbouw enorm veel potentie voor het verkrijgen van veel informatie in korte tijd. Denk aan zicht op droge of natte plekken, wateroverlast en aan plaatselijk achterblijvende gewasontwikkeling. Voor verdergaande toepassingen zoals het bepalen van biomassa, de hoeveelheid stikstof in planten en droogtestress zijn relatief dure multispectrale camera’s nodig. Vervolgens is de verwerking van de gemeten waarden in begrijpelijke en bruikbare Drones van €99-€25.000gegevens en taakkaarten een specialisme op zich. Net zoals dat nu het geval is met de meetwaarden van gewassensoren en satellietopnames.

Wil je de hoed en de rand weten aangaande het gebruik van UAV’s, welke typen er zijn en wat ze zoal kosten, lees dan mijn artikel in Boerderij no. 18 van 27 januari.

René Koerhuis

26/08/2014

René Koerhuis

Terwijl in de VS het eerste evenement specifiek gericht op UAV’s ofwel drones voor in de landbouw al heeft plaatsgevonden, zal het aantal aanwezige drones op Nederlands grootste landbouwevenement AgroTechniek Holland (ATH) beperkt zijn.

UX5 droneNatuurlijk zijn er verschillende enthousiaste akkerbouwers en veehouders die al (hobbymatig) percelen scannen met een eigen drone, maar in tegenstelling tot landen als Duitsland en Frankrijk is het aanbod aan drones en dronediensten voor de landbouw in Nederland nog beperkt. Er zijn wel diverse bedrijven actief op dit gebied, waarvan sommige al meer dan 20 jaar, maar ze zijn afwachtend met betrekking tot het betreden van de Nederlandse agrarische markt. Enerzijds vanwege de geringe schaalgrootte in vergelijking met andere landen en anderzijds omdat het ontstijgen van project- en subsidiestadia commercieel lang niet altijd loont. Een ander aspect dat continue terug blijft komen, is de spagaat tussen het verzamelen van data, de interpretatie ervan en de vertaling naar concrete teeltmaatregelen.

René Koerhuis

06/06/2014

René Koerhuis

DSC_0024We zijn nu zo’n twintig jaar actief met precisielandbouw. In aanleg biedt de techniek enorme mogelijkheden om efficiënter en nauwkeuriger te werken, met meer oog voor het mileu. Toch lijken we anno 2014 op een punt aanbeland waarbij het juist de onmogelijkheden zijn die een verdere doorbraak in de weg staan.

Focus ligt te veel op techniek Vanaf het begin ligt de focus vooral op techniek om plaatsspecifieke gegevens te verzamelen. Het stelt akkerbouwers in staat om de eigen waarnemingen te objectiveren. Dit blijkt vooral zinvol bij het onderscheiden van relatief kleine verschillen, die voor het blote oog niet waarneembaar zijn. Bedrijven die starten met gewassensoren en opbrengstregistratie, ook in rooivruchten, noemen als belangrijkste reden het verzamelen van gegevens voor meer inzicht in de variatie binnen percelen.

Koppeling agronomische kennis mist nog steeds Technisch is er al die tijd niet ontzettend veel veranderd. We hebben weliswaar RTK-GPS, stuurautomaten en drones en de techniek heeft hogere resoluties en is betrouwbaarder, maar de interpretatie en vertaling van de data ligt nog steeds bij de akkerbouwers en adviseurs. Dit blijkt nog steeds lastig. Sterker nog, de enorme hoeveelheid data, maakt het vertalen ervan alleen maar gecompliceerder. Logischerwijs spelen de kosten en baten van precisielandbouw een grote rol bij de toepassing ervan, de hobbyisten en voorlopers daargelaten. Kijkende naar het buitenland valt vooral op dat Nederland sterk inzet op stuurautomaten en op-de-centimeter nauwkeurig werken. Investeringen die niet altijd te rijmen zijn met de schaalgrootte van individuele bedrijven. Samenwerken met een collega of de loonwerker inhuren is dan een reëel alternatief om de kosten per hectare te drukken.

Het volledige artikel is te lezen in Boerderij nummer 36 van 3 juni.